Dokumenty - Miejskie Przedszkole nr 65 w Katowicach
To takie proste!
Miejskie Przedszkole nr 65 w Katowicach
Strona głowna  /  Dokumenty
Dokumenty

 

 

 

 

DOKUMENTY PRZEDSZKOLA

 

 

 

 

 

 

  • Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego (otwórz)

Podstawa  programowa  wychowania  przedszkolnego  opisuje  proces  wspomagania  rozwoju i  edukacji  dzieci  objętych  wychowaniem  przedszkolnym. 

 

 

  • Porcedura przydziału dzieci do grup (otwórz)

 

 

       STRATEGIA ROZWOJU PLACÓWKI:
•    Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości pracy
•    Kształtowanie pozytywnego wizerunku placówki w środowisku

 

 

Program pracy przedszkola na rok szkolny 2017/2018

 

 

Przedszkole  sprawuje  opiekę  nad  dziećmi,  dostosowując  metody 
i  sposoby oddziaływań  do  wieku  dziecka  i  jego  możliwości  rozwojowych  oraz potrzeb środowiska z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w placówce oraz w trakcie zajęć poza jej terenem

Niniejszy dokument powstał,
by zapewnić wychowankom Przedszkola
nr 65 w Katowicach harmonijny rozwój
w atmosferze bezpieczeństwa, akceptacji
i szacunku.

 

  • Polityka Ochrony Danych Osobowych

Głównymi dokumentami ochrony danych osobowych w naszej placówce jest "Polityka Bezpieczeństwa" oraz "Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym".

 

W kancelarii dyrektora znajduje się "Jawny rejestr zbiorów danych osobowych"

 

Podstawa prawna ochrony danych osobowych:

 

- USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI z dnia 11 maja
   2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora
   bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI z dnia 11 maja
   2015 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania

   przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez
   administratora bezpieczeństwa informacji

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
   z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych
  osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny
   odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do
   przetwarzania danych osobowych

 

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2018-01-31