Miejskie Przedszkole nr 65 w Katowicach
To takie proste!
Miejskie Przedszkole nr 65 w Katowicach
Strona głowna  /  Aktualności

Witamy na stronie naszego przedszkola
 
Rok szkolny 2017/2018
 
 
Słonecznych wakacji

 

 

 

 

 

 
Ogłoszenia

         

W związku z wejściem  w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679) i w celu spełnienia obowiązku informacyjnego, przygotowaliśmy dla Państwa informację dotyczącą Państwa danych osobowych przetwarzanych przez nasze przedszkole.

 

I.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH I ICH DZIECI

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informuję, że:

 

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 65 w Katowicach przy ul. Ciesielskiej 1, e-mail: mp65katowice@op.pl

2.    Dyrektor wyznaczył inspektora danych; e-mail: mp65katowice@op.pl

3.    Pani/Pana dane oraz dane Dziecka przetwarzane będą w celu:
•    udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych (art. 6 ust 1. lit a RODO)
•    realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych wynikającego z przepisów ustawy Prawo Oświatowe (art. 6 ust 1. lit c RODO), czyli realizacji celów wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych przedszkola wobec Państwa Dziecka.

4.  Odbiorcami Pana/Pani danych oraz danych Dziecka będą: Dyrektor i Z-ca Dyrektora Przedszkola, samodzielny referent oraz kadra pedagogiczna Przedszkola.

5.   Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka będą przetwarzane do czasu zakończenia edukacji dziecka w Miejskim Przedszkolu Nr 65 w Katowicach oraz przechowywane przez 10 lat  w archiwum Przedszkola, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną MP 65 w Katowicach

6.   Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i danych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

7.   Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.    Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana lub Dziecka dotyczące narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. zgodnie z art. 77.

9.    Podanie przez Pana/Panią danych osobowych zarówno swoich jak i dziecka, jest istotne i niezbędne do rozpoczęcia i kontynuowania edukacji w Miejskim Przedszkolu Nr 65 w Katowicach.

10.    Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do automatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa
w art. 22.

 

II

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, OSÓB, KTÓRE ZOSTAŁY WSKAZANE PRZEZ OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA W „UPOWAŻNIENIACH DO ODBIORU DZIECKA
Z PRZEDSZKOLA”

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informuję, że:

 

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 65 z siedzibą w Katowicach przy ul. Ciesielskiej 1, e-mail: mp65katowice@op.pl

2.    Dyrektor wyznaczył inspektora danych; e-mail: mp65katowice@op.pl

3.    Pani/Pana dane oraz dane Dziecka przetwarzane będą w celu:
•    udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych (art. 6 ust 1. lit a RODO);
•    realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych wynikającego z przepisów ustawy Prawo Oświatowe (art. 6 ust 1. lit c RODO), czyli realizacji procedury odbierania i przyprowadzania dziecka do Przedszkola.

4.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących kategoriach: imię i nazwisko oraz numer dowodu osobistego.

5.    Odbiorcami Pana/Pani danych oraz danych Dziecka będą: Dyrektor i Z-ca Dyrektora Przedszkola, samodzielny referent, personel obsługi oraz kadra pedagogiczna Przedszkola.

6.    Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka będą przetwarzane do czasu zakończenia edukacji  dziecka w Miejskim Przedszkolu Nr 65 w Katowicach lub do momentu cofnięcia, przez Rodzica/Opiekuna Prawnego, zgody na odbieranie dziecka z przedszkola.

7.    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i danych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

8.    Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9.    Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana lub Dziecka dotyczące narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. zgodnie z art. 77.

10.    Informuję, iż administrator pozyskał pana dane osobowe od Rodzica/Opiekuna Prawnego dziecka.

11.    Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest istotne i niezbędne do zidentyfikowania Pana/Pani przez  pracownika Przedszkola, który pełni dyżur na korytarzu budynku, w celu przekazania Dziecka osobie wskazanej przez Rodziców/Opiekunów prawnych w „Upoważnieniu do odbioru dziecka
z przedszkola”

12.    Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do automatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa
w art. 22.

komentarzy: (0)
data dodania: 2018-05-25 20:34:03

 

  • Informacja Wydziału Edukacji i Sportu UM Katowice - tutaj

 

 

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2018-03-19 21:26:08

Szanowni Państwo!


   Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2018/19, dla których  organem  prowadzącym  jest miasto Katowice,  odbywać się będzie na podstawie :
•    art.7 ust.1 pkt 8, art.30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zmianami),
•    art. 154 ust. 1 pkt 1, w związku z art.29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz.59 ze zmianami) ,
•    Zarządzenia  Nr 1802/2018  Prezydenta Miasta Katowice z dnia 7 lutego 2018r.


Według  wyżej wymienionego  zarządzenia  zamieszczamy poniżej  harmonogram naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

 

Lp.

Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
1. Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 12 – 18.03.2018  
2. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 19.03.2018 r., od godziny 08:00
do 20.04.2018 r., do  godziny 16:00
od 28.05.2018 r., od godziny 08:00
  do 15.06.2018 r., do godziny 16:00
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ustawy Prawo Oświatowe 20.04.2018 r., od godziny 16:00
do 27.04.2018 r. do godziny 13:00
15.06.2018 r., od godziny 16:00
do 22.06.2018 r. do godziny 16:00
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 09.05.2018 r. o godzinie 09:00 02.07.2018 r. o godzinie 09:00
5. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. od 09.05.2018 r., od godziny 09:00
do 16.05.2018 r., do godziny 16:00
od 02.07.2018 r., od godziny 09:00
do 09.07.2018 r., do godziny 16:00
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 21.05.2018 r., o godzinie 13:00. 11.07.2018 r., o godzinie 13:00
komentarzy: (0)
data dodania: 2018-03-08 19:13:24

 

Prosimy o zapoznanie się przed zebraniem dla rodziców, z warunkami grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla placówek oświatowych "Ubezpieczenie z Klasą". Podczas zebrania zostaniecie Państwo poproszeni o potwierdzenie wyrażenia zgody na przystąpienie do umowy grupowej.

 

OFERTA UBEZPIECZENIOWA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW "UBEZPIECZENIE Z KLASĄ"

 

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA PLACÓEK OŚWIATOWYCH "UBEZPIECZENIE Z KLASĄ"

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2017-09-01 09:08:40

Pierwsze dni w przedszkolu

 

Czego rodzice robić nie powinni:

 

• Straszyć dziecko przedszkolem ("Poczekaj no, już pani w przedszkolu nauczy cię porządku !").
• Zaglądać po pożegnaniu do sali, by sprawdzić czy dziecko się bawi. Jeśli nasza pociecha to zauważy, resztę dnia spędzi  przy drzwiach, bo skoro mama zajrzała raz, to może jeszcze raz zajrzy.
• Dzwonić do przedszkola z pytaniem jak sobie radzi nasza pociecha. Zwykle jest tak, że rodzice niepokoją się dużo bardziej niż ich dzieci. Dziecko po 10 - 15 minutach rozgląda się wokoło i zaczyna bawić, za to mama bardzo zdenerwowana dzwoni kilkakrotnie do przedszkola, by się upewnić, jakie jest samopoczucie jej dziecka. Każdy telefon to konieczność wyjścia z sali wychowawczyni, a więc dodatkowe zachwianie i tak już mocno nadszarpniętego poczucia bezpieczeństwa

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2016-08-22 23:33:39

Urząd Miasta Katowice zachęca

„Rodzicu załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet"

nie stój w kolejkach, korzystaj z uług elektronicznych

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2016-05-06 18:16:27